Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

HaLan

- -

HanQuoc

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Cote Ivoire

- -

Croatia

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Bồ Đào Nha

- -

Bosna

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Brasil

- -

Cameroon

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Thời gian Đội 1 Tỷ số Đội 2 Tỷ lệ Châu Á Tài xỉu
4h:17 - 04/08/2014

Algérie

- -

Anh

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
4h:17 - 04/08/2014

Argentina

- -

Bi

0.98/2:0/-0.98 0.98/2:0/-0.98
Top người chơi
STT Số điện thoại DĐ Kết quả DĐ Tỷ số Tổng điểm
1 0978926554 20 70 90
2 0978926554 20 70 90
3 0978926554 20 70 90
4 0978926554 20 70 90
5 0978926554 20 70 90
Bảng xếp hạng các bảng
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90
Hạng Đội bóng Bàn thắng Hiệu số Điểm
1

Brasil

9 8/1 16
2

Anh

20 70 90
3

Argentina

20 70 90
4

Bồ Đào Nha

20 70 90

Tin tức bên lề

...

Media heading

Tin tức bên lề worldcup 2014
...

Media heading

Tin tức bên lề worldcup 2014
...

Media heading

Tin tức bên lề worldcup 2014